Algemene voorwaarden


Lees voordat je je aanmeldt deze gebruikersovereenkomst zorgvuldig door. Door het aanmelden bij WftVragenbank geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in deze gebruikersovereenkomst en de bepalingen zonder voorbehoud te aanvaarden.

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Algemene Voorwaarden: deze onderliggende Algemene Voorwaarden voor deelname aan door WftVragenbank georganiseerde/ontwikkelde opleidingen.
  • Cursist/student: De organisatie of natuurlijke persoon die een (cursus/opleiding) overeenkomst heeft afgesloten met WftVragenbank.
  • WftVragenbank: Het opleidingsinstituut WftVragenbank gevestigd te Santpoort-Noord, Hoofdstraat 90 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34343721 . De digitale leeromgeving van WftVragenbank is tevens ook de digitale deelnemersadministratie.
  • Website: De website van WftVragenbank.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, aankopen en diensten van WftVragenbank en op alle door WftVragenbank gesloten overeenkomsten, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Door inschrijving voor een cursus/opleiding verklaart de cursist/student kennis te hebben genomen van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en akkoord te zijn met de inhoud daarvan.
2.3 Indien enige derde de inschrijving voor een cursus namens de cursist verzorgt (zoals inschrijving van een werknemer door een werkgever), dan dient deze derde de cursist de Algemene Voorwaarden te overleggen en hem te verplichten om op basis daarvan te handelen.

Artikel 3 – Inschrijfvoorwaarden

3.1 De overeenkomst tussen de cursist/student en WftVragenbank komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van WftVragenbank door de cursist/student. De cursist/student aanvaardt het aanbod door registratie van zijn account op de website van WftVragenbank en aanmelding voor een cursus.
3.2 De standaard aanmeldingsduur voor een cursus is 12 maanden.
3.3 De standaard aanmeldingsduur voor een PE cursus is in tegenstelling tot artikel 3.2 gemaximeerd
tot de nieuwe PE-periode conform de regeling van het CDFD. Deze periode loopt jaarlijks van 1 april tot en met 31 maart.
3.4. Wanneer de inschrijving binnen 31 kalenderdagen voor aanvangsdatum van een training wordt geannuleerd is er geen restitutie mogelijk, tenzij artikel 3.1 van toepassing is.
3.5. Annulering dient schriftelijk (per brief of per e-mail) te geschieden. De datum van ontvangst van de annulering is hierbij van toepassing.
3.6 In geval van overmacht heeft WftVragenbank het recht om de training te wijzigen.
3.7. In het geval dat WftVragenbank door overmacht de trainingsdatum moet wijzigen, zal WftVragenbank in principe een nieuwe trainingsdatum inplannen. WftVragenbank is niet aansprakelijk dan wel tot enigerlei vergoeding gehouden indien een deelnemer om welke reden dan ook geen inhaaltraining kan volgen. Wel zal het inschrijfgeld binnen 30 kalenderdagen worden terugbetaald indien de deelnemer/klant de inhaaltraining niet kan volgen.

Artikel 4 – Betaling

De cursist dient bij een aanmelding via de website het volledige cursusgeld door middel van iDEAL in een bedrag te voldoen. Betaling in termijnen of deelbetaling is niet mogelijk.

Artikel 5 – Annulering en restitutie

5.1 Elke student/cursist heeft een herroepingsrecht. Dit houdt in dat binnen veertien kalenderdagen na aanschaf de inschrijving zonder kosten kan worden geannuleerd. Voorwaarde hierbij is wel dat de cursist nog geen gebruik heeft gemaakt van het ter beschikking gestelde studiemateriaal.
5.2 Annulering van een inschrijving dient schriftelijk te geschieden via e-mail naar het volgende e-mailadres: info@wftvragenbank.nl.
5.3 Indien de cursist de aanmelding voor een opleiding tijdig en conform het bepaalde in artikel 5.1 annuleert, zal WftVragenbank binnen 5 kalenderdagen zorg dragen voor een restitutie van het reeds betaald lesgeld. Restitutie vindt plaats onder aftrek van € 5,00 kosten.

Artikel 6 – Auteursrechten

6.1 De auteursrechten op het door WftVragenbank vervaardigde en aan de cursist/student verstrekte lesmateriaal berusten bij WftVragenbank. Het is derhalve niet toegestaan het materiaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WftVragenbank.
6.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de opleidingen vermeld op de website.

Artikel 7 – Persoonsgegevens & geheimhouding

7.1 Naam- en e-mailgegevens van de cursist/student worden opgenomen in de database van WftVragenbank en worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de cursussen De gegevens worden slechts aan derden verschaft wanneer dit strikt noodzakelijk is ten behoeve van het naar behoren verzorgen van het onderwijs en na toestemming van de cursist/student.
7.2 Een ieder die vanuit WftVragenbank betrokken is bij de uitvoering van een opleiding en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.
7.3 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.4 Het is de cursist/student niet toegestaan het account te delen met anderen.
7.5 De cursist/student dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. WftVragenbank behoudt zich het recht voor om eventuele teksten, berichten, forumbijdragen en dergelijke op WftVragenbank.nl aan te passen of te verwijderen. Het is niet toegestaan om het portaal, dan wel de inhoud ervan, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden.Meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend, zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van WftVragenbank, haar klanten en/of derden;
  • het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. In geval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt WftVragenbank zich alle rechten voor, waaronder het recht om een einde te (doen) maken aan de inbreuk(en) en het recht om eventuele schade te verhalen.

Een student/cursist heeft te allen tijde het recht WftVragenbank.nl te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen uit haar administratie.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 In het geval de cursist schade lijdt, is de aansprakelijkheid van WftVragenbank, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten. De omvang van de schadevergoedingsverplichting is beperkt tot het bedrag dat door de cursist resp. opdrachtgever is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
8.2 WftVragenbank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de cursus. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door WftVragenbank of één van haar docenten/trainers of via het lesmateriaal en/of de uitingen op de website.

Artikel 9 – Klachtenprocedure

9.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst door WftVragenbank moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij WftVragenbank. Indienen van de klacht kan uitsluitend via e-mail aan info@wftvragenbank.nl. De cursist/student ontvangt uiterlijk één week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging en uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke, tevens inhoudelijke reactie van WftVragenbank. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
9.2 Mocht WftVragenbank meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de student/cursist hiervan op de hoogte stellen.
9.3 Indien een student/cursist het niet eens is met de beslissing van de klachtencommissie kan hij/zij zijn klacht voorleggen aan de arbiter van WftVragenbank, de heer Sjoerd Boersma. Deze zal als onpartijdig arbiter uitspraak doen in het geschil. Deze uitspraak is voor WftVragenbank bindend. De cursist/student is echter niet gebonden aan zijn uitspraak. Sjoerd Boersma is bereikbaar via e-mail: sjoerdenherma@gmail.com .
9.4 Pas nadat de in het vorig lid genoemde arbiter zich over een klacht heeft uitgesproken kan een Nederlandse rechter worden ingeschakeld.
9.5 Alle schriftelijke klachten, met hun wijze van afhandeling, zullen gedurende een periode van vijf jaar worden bewaard.

Artikel 10 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door WftVragenbank worden gewijzigd. Wijzigingen worden ten minste veertien (14) kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan op de website van WftVragenbank bekend gemaakt. De cursist/student wordt van een wijziging van de Algemene Voorwaarden persoonlijk op de hoogte gesteld.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten gesloten met WftVragenbank is Nederlands Recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
11.2 De rechtbank te Amsterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een overeenkomst of de Algemene Voorwaarden.

WftVragenbank
Januari 2023

© Copyright 2009 - 2022 WftVragenbank